Vandmåler

Vandmålere

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i forbindelse med alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen eller i en målerbrønd ved skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Der skal være fri adgang til måleren. Hvis denne er monteret i bygning, skal det påses at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke hindrer adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Udskiftning af vandmåler
I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 8 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning
Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren. Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Check hanen før måleren
Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en VVS-tekniker, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer i ejendomme eller i målerbrønde, og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler
Det er forskelligt fra vandværk til vandværk, hvor nye vandmålere placeres.

Aflæsning af vandmåler
Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt. Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålerne skal aflæses.

Yderligere information